วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

         - เป็นสื่อโทรทัศน์ อัตลักษณ์ภูมิภาค ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดประชาชน

พันธกิจ (Mission)

          ๑. ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สาม

          ๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสะท้อนความเห็นจากประชาชนในภูมิภาคสู่รัฐบาล

          ๓. ให้คำปรึกษา วางแผน เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐ ผ่านสื่อโทรทัศน์

          ๔. เป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

          ๕. พัฒนาเทคโนโลยีการประกอบกิจการโทรทัศน์ และ New Media ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัย

          6. ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...