ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...