บทบาท/หน้าที่

 

แผนงานและยุทธศาสตร์ (Plan and Strategy)

๑. การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สาม มุ่งเน้นการดำเนินการประชาสัมพันธ์  ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไร เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และเป็นสถานีโทรทัศน์หลักในการเตือนภัยแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตระดับชาติ

๒. ดำเนินงาน เพื่อรองรับงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น การจัดสรรเวลาให้กับหน่วยงานภาครัฐมาร่วมดำเนินงาน

๓. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการประกอบกิจการโทรทัศน์  โดยส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้น่าสนใจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทั่วถึง

๔. ดำเนินการสนองนโยบายของรัฐด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...